תקנון

 1. המרוץ יתקיים ביום רביעי 3.4.19
 2. המועד האחרון להרשמה למרוץ הינו 31.3.19 , בשעה 12:00, אלא אם כן שונה מועד המרוץ בהודעה שיפרסמו המארגנים באתר המרוץ.
 3. מקום הכינוס יהא באנדרטת הפלדה שבחבל שלום.
 4. לכל רץ יינתן מספר חזה וצמיד החלפה (או כל אביזר אחר להחלפה) מרץ לרץ. כל הרצים, ללא יוצא מן הכלל, ירוצו עם מספר החזה צמוד לחולצתם מקדימה ובאופן בולט לאורך כל המרוץ.
 5. הזינוקים במרוץ יהיו מדורגים, על פי הנחיות מארגני המרוץ שיינתנו לכל קבוצה באופן פרטני – צפי זינוק של מקצה היחידים והזוגות 4:30 בבוקר, זינוק מקצי השליחים 5:00 בבוקר.
 6. החלפת הרצים תעשה אך ורק בנקודות ההחלפה שנקבעו על ידי מארגני המרוץ, למעט במצב בו הרץ נפצע ובמקרה זה תבוצע ההחלפה בנקודת הפציעה.
 7. נדרשת התנהגות נאותה ושמירה על שקט לאורך המסלול במיוחד במעבר בישובים.
 8. ההשתתפות היא על אחריות הרצים בלבד. כל משתתף נדרש לחתום בתהליך ההרשמה על הצהרת בריאות וכתב הסרת אחריות.
 9. משתתף מתחת לגיל 18 מחויב באישור מראש ובכתב של הוריו.
 10. יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המרוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המרוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב.
 11. אין לזרוק אשפה, אלה בפחי הזבל בנקודות ההחלפה. רץ שילכלך את הטבע יורחק מהמרוץ וקבוצתו תיפסל. אנא שמרו על הסביבה.
 12. המסלול אינו "סטרילי"  ולכן צפויים להיות עליו גם מטיילים ברגל ואף ברכב. יש לנקוט משנה זהירות.
 13. למרות שחציית כביש צאלים (כביש 232) וחציית כביש  יד מרדכי- מעבר ארז (כביש 4) תהיה תחת פיקוח משטרה צבאית, נותרת אחריות הרצים לחצות את הכבישים בהתאם לחוקי התנועה. מובהר כי הכבישים אינם חסומים לתנועה.
 14. יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי המועצה ו/או מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המרוץ לכל אורכו ובמקומות שתינתן הכוונה על ידי פקחים שיוצבו מטעם המארגנים. במידה ומתעורר ספק (אין סימון לאורך מרחק גדול) יש לחזור למקום השילוט האחרון ולהמתין שם להוראות או לרצים אחרים שיודעים את הדרך.
 15. יש לרוץ באופן זהיר ועל פי חוקי התנועה (לא תתקיים סגירת כבישים במרוץ) לאורך מסלול המרוץ ובאופן זהיר ומתחשב בתוואי השטח והתנאים הסביבתיים (חום, ראות, לחות, גשם וכיו"ב).
 16. יש חובה לרוץ עם ציוד לילה מהזינוק ועד לאור ראשון בשעה 6:00 וכן החל מהשעה 17:00. חבוה על הרצים היחידים לרוץ עם ציוד הלילה כבר מנקודת הזינוק, אלה אם ימסרו אותו בצורה מסודרת למארגנים ( בתיק סגור ומסומן בשם) בנקודת החלפה של צאלים ויקבלו אותו חזרה בנקודת החלפה של חץ שחור.
 17. קריאה לעזרה תעשה על ידי מי שנפגע בדרכים הבאות: באמצעות מכשיר סלולר לטלפון 050-2106548 – ניר כהן או על ידי פנייה לרץ אחר שעובר במקום.
 18. משקיעה חובה על הרצים לרוץ עם אור אדום מהבהב בגב חולצתם, לבישת אפוד זוהר ופנס ראש. יש לרוץ בשעות הלילה במשנה זהירות ובאופן אחראי (שימת ליבכם כי ריצת הלילה תיעשה רק בהגעה לזמנים אחרונים של המרוץ).
 19. בקטעים שבהם הריצה היא על הכביש, יש לרוץ בצידו השמאלי, על השול השמאלי בלבד.
 20. לאורך המסלול ישנם מעברי בקר. יש לחצותם בהליכה בלבד.
 21. לאורך המסלול ישנם גדרות/שערי בקר. במידה שהם סגורים, יש לפתחם ומיד לאחר המעבר לסוגרם.
 22. בעקרון, אסורה תנועת רכבי הקבוצות לאורך שבילי עפר. אולם מכיוון שהדרכים אינן סגורות תתכן תנועת רכבים אחרים בדרכים אלו. לפיכך כאשר מבחינים ברכב יש לסטות ולרוץ בצד הדרך.
 23. חשוב לדווח על כל מפגע בטיחותי לראש הקבוצה ולאחראי התחנה הבאה אליה מגיע הרץ.
 24. רץ שנאלץ להפסיק את הריצה מסיבה כלשהי, ימשיך בהליכה לאורך המסלול עד לתחנה הבאה או יתחלף תוך תאום עם אחראי האזור (ה 'מרשל'). בשום אופן אין לסטות מציר המסלול.
 25. במקרה של פרישה מהמרוץ, חובה להודיע למנהל התחנה אליה היה אמור הרץ להגיע ולמנהל המסלול שמספרו יופיע בדף המידע.
 26. חציית כבישים תתבצע במקומות ההכרחיים בלבד ועל פי סימון מסלול הריצה. בעת חצית הכביש יש לעצור ולאחר בדיקה כי ניתן לעבור בביטחה אפשר להמשיך. לא תהיה הכוונה של המשטרה.
 27. במידה וזוהה רץ אחר אשר זקוק לסיוע יש לדווח על כך בהקדם האפשרי בתחנת ההחלפה הבאה או לנציג המרוץ בטלפון 050-2106548 ניר כהן.
 28. יש להקפיד על שתייה מרובה לאורך הדרך וחבישת כובע במהלך הריצה ביום. בגלל החום ששורר בתקופה זו הגוף מסוגל לספוג כ-1/4 ליטר מים כל רבע שעה. מומלץ מאוד לנצל את הנפח הזה לשתייה.
 29. בסיום קטע הריצה יש להמשיך לשתות ולצנן את הגוף עם בעזרת מים או אמצעים אחרים.
 30. בנקודות ההחלפה אין להחנות כלי רכב על שול הכביש. החלפה והמתנה לרצים תתבצע בחניונים. בגלל מגבלת מקום רק רכב אחד מהקבוצה יכול להחנות בחניון תחנת ההחלפה.
 31. רכב הקבוצה לא ישהה מעבר לזמן הדרוש בתחנת ההחלפה. לאחר ההחלפה והיציאה של הרץ יש לצאת מהתחנה במהירות. בכדי למנוע עומס של כלי רכב באזור ההחלפה, הפסקות והמתנות של הקבוצה ייעשו בין התחנות ולא בצמוד אליהן.
 32. חל איסור על ריצה עם בעלי חיים, לרבות כלבים הנתונים ברצועה.

 33. חל איסור על ליווי עם אופניים .
 34. אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה מהוראות דיני התעבורה והבטיחות בדרכים.
 35. קטגוריות לפרסים: בודדים, זוגות, קבוצה עם 4 משתתפים, קבוצה עם 6 משתתפים, קבוצה עם 8 משתתפים/הזוגות והקבוצות יכולות להיות מעורבות נשים גברים.
 36.  ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

פרטי
המארגנים

הקבוצה האתגרית עוטף עזה

טריפלוס